top of page
phone-wallpaper-4243709.jpg

Metoder

SCHEMATERAPI

Schematerapin utvecklades av den amerikanske psykologen och forskaren Jeffrey Young i början av 90 talet. Schematerapi är en integrativ terapimetod med utgångspunkter från anknytningsteori, gestaltterapi, psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi. Teorin bygger på antagandet att brister i bemötandet av känslomässiga behov under vår uppväxt ger en känslomässig sårbarhet. Alla människor utvecklar då olika strategier, mönster och förhållningssätt för att hantera olika tillstånd i sitt liv. Till exempel, kan många engagera sig i överlevnadshanteringsmekanismer såsom undvikande, övertänkande eller vara till lags och anpassa sig till andra människor. Överlevnadsmekanismerna som utvecklas på så vis tillfredsställer inte ens grundläggande psykologiska behov, såsom att känslomässigt känna sig trygga och kan i det långa loppet försämra livskvaliteten.

Vad är Schema?

Schema definieras som, tankar, känslor, minnen, och kroppsförnimmelse som formas i barndomen och sedan följer med under livet. En utgångspunkt i schematerapi är att vi alla är biologiska varelser som föds med känslomässiga behov så kallade kärnbehov.

 • En trygg anknytning som innefattar behovet av skydd, omvårdnad och stabilitet.

 • Frihet att uttrycka egna känslor och behov. Att bli sedd, förstådd och bekräftad i sina känsloupplevelser.

 • spontanitet och lekfullhet.

 • Realistiska gränser och självkontroll.

 

Schematerapi fokuserar på att behandla orsaken och de underliggande faktorerna som skapar en persons svårigheter, inte symtomen. Schematerapi tar itu med kärnproblematiken genom att bryta livslånga dysfunktionella mönster och därmed möta ens psykologiska behov. Fokus i terapin är därför på dina känslomässiga behov som gör det möjligt att förändra genomgripande livsmönster. Livsmönster kan innefatta att du kan hamna i relationer med människor som behandlar dig okänsligt som leder till att du känner dig innerst inne det är något fel på dig. Du alltid sätter andras behov före dina egna, så att dina behov aldrig blir tillgodosedda.


 

EMDR-terapi (Eye Movement Desensitization And Reprocessing Therapy)

EMDR-terapi är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy”. EMDR är en vetenskapligt validerad psykoterapeutisk behandlingsmetod som kan hjälpa dig att minska besvären efter tidigare upplevelser från det förflutna, t.ex. överfall, övergrepp eller olyckshändelser som kan ha utvecklats till ett posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD). EMDR-terapi kan även användas för att hjälpa dig att hantera ångest, depression, nedstämdhet, skuldkänslor, känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter som innebär sänkt livskvalitet.

 

För mer info: emdr.se

 

Neurofeedback

Neurofeedback-träning är ett datoriserat träningsprogram för hjärnan och

vetenskapligt validerat sätt att lära hjärnan till bättre reglering och ökat fokus och koncentration. EEG (Elektroencefalografi) mäter och ger återkoppling avseende hjärnans aktivitet i realtid, vilket blir som att hjärnan får syn på sig själv då det är en spegelbild av hjärnans egna aktivitet. Utifrån feedbacken kan man hjälpa nervsystemet att fungera och ha en bättre regleringsförmåga. Detta innebär för din del att du kan börja leva livet mer till fullo istället för att bara överleva.

 

Neurofeedback-träningsmetod används bland annat som behandling av:

 • Depression

 • Utmattning/Utbrändhet

 • ADHD

 • Stressrelaterad problematik

 • Koncentrationssvårigheter

 • PTSD

 • Sömnproblematik

 • Oro och ångest

 

 

Peak Performance

 

Peak Performance riktar sig till dig som vill träna upp hjärnan optimalt och mer anpassad till dagens stressfyllda samhälle så att klara av en stressig livsstil med högt tempo. Det vanliga resultatet för Peak Performance är:

 • Förbättrad uppmärksamhet & fokus

 • Ökad mental klarhet & kreativitet

 • Ökad motivation & energi

 • Förbättrat minne

 • Ökad flexibilitet

CFT - Compassion focussed therapy

"Self Compassion" är en term från den buddhistiska filosofin och betyder "självmedkänsla" och introducerades av psykologerna och forskarna Kristin Neff och Paul Gilbert. I det buddistiska filosofibegreppet åtefinns kärleksfullhet och vänlighet som centrala begrepp. Självmedkänslan ökar det inre välbefinnandet. Målet är att vi bemöter oss själva med vänlighet i stället för skepsis och acceptans istället för dömande.


 

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är en psykologisk behandlingsmetod med fokus på människors känslor, beteenden samt reaktioner. Behandlingen utgår ifrån problem som du för närvarande upplever i ditt liv och din vardag. För att kunna få ett helhetsperspektiv och större förståelse för dina nuvarande bekymmer och hur de har uppstått, är det viktigt att få en förståelse för din bakgrund.


 

Mindfulness-baserad kognitiv terapi (MBCT)

Mindfulness är en term från buddistisk psykologi som betyder "medvetenhet" eller "uppmärksamhet". Mindfulness har sina rötter i buddistiska traditioner som sträcker sig över 2500 år. Jon Kabat Zinn (1990) definerar Mindfulness som "Paying attention in a particular way: on purpose, in the moment and non-judgmentally". MBCT hjälper dig att avstå från dina ruminativa tankar och att befrämja frigörelse och decentering från depressionsrelaterade tankar och känslor.

Förhållningssätt

“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate” - Carl Jung

 

 

Carl Jung menar på att "tills du gör det omedvetna medvetet, kommer det att styra ditt liv och du kommer att kalla det ödet". Utifrån mitt perspektiv är schematerapi/EMDR-terapi kraftfulla psykoterapeutiska metoder. En del erfarenheter och händelser i livet är bortom din medvetenhet och kan ha en kraftfull inverkan på dig utan att du ens vet om det. I terapin har du möjlighet att få en medvetenhet om vad du kanske ännu inte vet och har upptäckt om dig själv.

 

Viljan att förändras genom psykoterapi kan ses som en gåva som du ger till dig själv och som kan pågå långt efter att terapin slutförts. Terapiprocessen kan ändra riktningen i ditt liv, där du intar förarsätet. Psykoterapi handlar om insikten och förståelsen för hur vårt förflutna har påverkat oss, och ger oss förmågan att släppa taget om det förgångna för att kunna börja leva livet fullt ut istället för att bara överleva.

 

Jag har arbetat med patienter i mer än 20 år och kan erbjuda dig en skräddarsydd terapi utifrån dina behov så att du kan nå dina individuella mål. I min roll som psykoterapeut är jag en aktiv person som tar in både verbal och icke-verbal kommunikation. Jag är under hela sessionen tillgänglig och stödjer dig gentemot dina mål och vägleder dig genom processen. I min terapeutiska relation erbjuder jag dig en trygg bas och säker tillflyktsort för att du ska kunna våga utmana dig själv och för att du ska bli mer nyfiken på dina egna beteendemönster, i relation till dig själv och andra i din omgivning. Min relation till dig blir den trygga anknytningsrelationen, där du erbjuds känslomässig lyhördhet, värme och förståelse för dina behov. Det blir en känslomässigt trygg plattform, där du möjliggörs att påbörja en utforskande resa för att försöka förstå ditt inre och komma ur eventuellt psykiskt lidande.

Nedan följer citat från patienter som gått i psykoterapi hos mig:

"Först och främst var terapin ett oumbärligt stöd för mig att göra de förändringar som var nödvändiga i mitt liv. Jag blev bemött på ett vänligt, lyhört och mångsidigt sätt. Kände aldrig att det skedde utifrån någon förutbestämd behandlingsmall, utan allt eftersom vi stötte på olika lager i mina problem förde Maryam in nya intressanta perspektiv. På det sättet kände jag mig alltid sedd och aldrig överkörd. Både kropp
och själ fick plats i terapin. Det märktes att Maryam är sjuksköterska samtidigt som hon har utbildning i flera olika terapiformer. Våra samtal betydde mycket för mig och de finns kvar i minnet att ta fram när jag behöver dem
"
- Anita 74 år


”Maryam har hjälpt mig skapa en förståelse för mig själv och gett mig många verktyg jag behöver på vägen till att må bättre. Vi jobbar tillsammans och Maryam är varm, inlyssnande och förstående. Hon utmanar mig i tankesättet men får mig alltid att känna mig trygg. Jag är tacksam för hennes stöd och vägledning

- Mimmi 30 år

”Maryams hjälp har varit ovärderlig för mig. Jag har fått förståelse för mig själv och verktyg som fått mig att må mycket bättre. Maryam är inlyssnande, hjälpsam och väldigt godhjärtad. Man känner sig alltid hoppfull när man går därifrån. Jag är evigt tacksam för att jag hade turen att få träffa Maryam, det var verkligen en vändpunkt för mig!” - Hanna 28 år

"Till Maryam som har betytt så mycket för mig de senaste åren. Jag är dig evigt tacksam." - Katharina, 57 år

”Under de 2 år jag gick till Maryam var hon ett ovärderligt stöd. Maryam är lyhörd, trygg och kunnig. Jag upplevde att hon tidigt kunde överblicka och hitta den behandling som hjälpte mig bäst. Speciellt fick jag stor hjälp via EMDR. Jag uppskattade även hennes engagemang och att hon på riktigt ville hjälpa en att må så bra som möjligt.” - Nathalie M

”Maryam har hjälpt mig att lära känna mig själv på ett djupare plan. Sådant som gjorde mig ängslig innan är jag numera medveten om och Maryam har erbjudit mig verktyg för att handskas med såväl smärtsamma tankar som känslor. Maryam är lyhörd och omtänksam och fick mig att känna mig trygg under varje terapisession. Tack Maryam för all hjälp och vägledning, du har förändrat mitt liv till det bättre.” - Berfin, 26 år

”Min livlina sedan snart tre år. Allt mer sällan nu, men Maryam är ett stort stöd både mentalt i vardagen och vid våra samtal. Jag har utvecklats och lärt mig mycket om mig själv under den här tiden och hennes sätt att arbeta har varit en stor komponent i det”. - Katharina W., 59 år

”Jag träffade Maryam när jag inte kunde se annat än mörker, ångestattacker och värdelöshetstankar. Hon var den enda som förstod mitt lidande när ingen annan verkade förstå. Mentalt hade jag gått i tusen bitar som då kändes omöjligt att sättas ihop igen efter år av känslomässig försummelse i barndomen och trauman i vuxenålder. Maryam guidade mig genom mitt mörker, och byggde varsamt ihop mig igen med sina enorma psykoterapeutiska kunskaper och stora arsenal av behandlingsmetoder. Jag fick EMDR, Compassion focused therapy, Schematerapi och Neurofeedback efter behovet vid respektive terapisession. Två år senare är jag en helt annan människa som ömsat de gamla dysfunktionella livsmönstren och copingmekanismerna som jag anammade för att överleva livet då. Varje gång jag känner mig vilse är det Maryams varma, trygga och omtänksamma röst som guidar mig tillbaka till glädjen i livet och ljuset nu. Tiden med Maryam kommer för mig vara för evigt ovärderlig och oumbärlig." - Minna, 32 år

”Jag har gått hos Maryam i drygt tre år och Maryam är ett ovärderligt stöd för mig. Terapin började som krishantering i samband med trauma och depression men har fortsatt som en utbildning i mig själv och mina livsmönster genom framförallt schematerapi. Jag har utvecklats enormt under dessa år och blivit tryggare i mig själv och lärt mig tycka om mig själv. Mitt självförtroende har ökat och jag har fått många bra verktyg för att hantera stress, ångest och jobbiga livssituationer. Jag har återkommande även fått hjälp vid ångesttoppar genom EMDR-terapi. Jag är så tacksam för Maryam, som är så kunnig och inkännande, och terapin är den bästa investeringen jag gjort. Med Maryam har jag blivit en ny människa, fri från många destruktiva tankar och beteenden. Tacksam att jag fann dig, Maryam." 

- Emma, 33 år

”Jag träffade Maryam första gången när jag var 28 år, jag var mitt uppe läkarstudier men även i mitt livs stormigaste period. Nog ska jag erkänna att jag var skeptisk till en början, men jag gissar att valet att söka stöd för samtal och förståelse var något slags rop på hjälp.

Att få öppna upp mig själv till Maryam som terapeut men även medmänniska, har minst sagt varit livsomvälvande för min del. Hon lyssnade och hörde det jag sa, men än desto viktigare det jag inte sa. Maryam kunde se mig, rakt igenom och med allt runtomkring. Gav mig stöd och vägledning till att förstå hur och varför man blir den man är, vad som kan ha format ens personlighet genom livet och viktigast av allt, att faktiskt inte klandra sig själv. 

Kontakten med Maryam var också första steget i en efterföljande ADHD-utredning, något som jag nog aldrig hade haft en tanke på att gå igenom själv men som jag är så enormt tacksam för idag. Även min personliga utveckling är långt ifrån klar, så har jag våra samtal tagit mig en bra bit påväg. Sakta men säkert tar jag med mig dessa verktyg och erfarenheter in i rollen inom min egna profession. Sakta men säkert lär jag mig hur även jag kan göra skillnad. ”
- Lovisa, 31 år (Underläkare)
 

Maryam BW.jpg
My Approach
bottom of page